Končím s hraním
Menu

O projektu

 

Webová služba Končím s hraním je nový projekt SANANIMu pomáhající lidem, kteří mají problémy s hazardem a kvůli svému jednání se dostávají do finančních, partnerských nebo sociálních problémů. Nabízíme internetové poradenství a ověřené kontakty na odborné adiktologické služby v Praze i celé ČR. Hlavním internetovým nástrojem je tento program internetové léčebné intervence.

Projektem se snažíme reagovat na zatím stále omezenou nabídku a kapacitu léčebných zařízení pro patologické hráče, nicméně stejně tak i na jednu z hlavních překážek, která jim brání vyhledat odbornou pomoc, tedy stud či obavy, že se o problému dozví jejich okolí. Ze zkušeností i dle několika odborných studií z posledních let víme, že mnoho hazardních hráčů své problémy s hraním před okolím úzkostlivě tají, a nutnost osobní návštěvy lékaře či kamenného adiktologického zařízení tak bývá při vyhledání odborné pomoci výraznou překážkou.

Služba Končim s hraním je anonymní a je poskytována zdarma.

Nástroje služby do jisté míry kopírují základní spektrum intervencí, které poskytují zavedená adiktologická zařízení – ke vstupnímu zhodnocení situace nabídne web standardizovaný dotazník, který vyhodnocuje míru hraní a spojených problémů a uživatel se na základě vyplněných údajů okamžitě dozví, zda je jeho hraní v normě, či má nějaká rizika. Pokud je uživatel pro léčebnou intervenci indikován, pak při prvním chatu spolu s terapeutem naplánuje její průběh. Během celé intervence pak terapeut spolu s klientem tento plán hodnotí a případně upravují.

Projekt vychází z potřeb definovaných Akčním plánem realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015 − 2018 pro oblast hazardního hraní, která v předmětné oblasti projektu definuje jako hlavní cíle - snížit míru hazardního hraní mezi dětmi a mládeží, snížit míru problémového hráčství a snížit potenciální rizika spojená s problémovým hráčstvím pro jedince a společnost.

SANANIM

SANANIM z. ú. je nestátní neziskovou organizací, která od svého založení v r. 1990 působí v oblasti drogových a jiných závislostí. Lidem ohroženým závislostí a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace. Touto svou činností tak vyvrací stále značně rozšířený mýtus, že závislosti například na drogách se nelze zbavit, a napomáhá odstranit stigmatizaci související s užíváním drog, která je v poskytnutí efektivní pomoci často zcela zbytečnou překážkou. Rovněž se aktivně účastní na vytváření protidrogové politiky na všech úrovních státní správy s důrazem na ochranu veřejného zdraví, prosazuje realistický a poučený postup, pokud jde o priority a vytýčené cíle, a zasazuje se o hodnocení efektivity poskytovaných služeb, změnu systému jejich financování a jejich dlouhodobé plánování.

Více informací o SANANIM z.ú. najdete na www.sananim.cz

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Logo úřadu vlády ČR